Vedtekter for DFEF Betania Kristiansand

§1 – Navn og beliggenhet

Menighetens navn er Den Frie Evangeliske Forsamling Betania,
Elvegaten 8-10, 4614 Kristiansand.

§2 – Tilknytning og registrering

Menigheten er en fri og selvstendig forsamling, med tilknytning til fellesarbeidet i
De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge (DFEF).
Menigheten er registrert i Enhetsregisteret, org.nr.974 965 887.

§3 – Formål

Menighetens formål er å drive evangelisk menighetsarbeid. Målet for menighetsarbeidet er å være en åpen og inkluderende menighet, der mennesker kan få møte Jesus Kristus som frelser, og få et fellesskap med andre kristne. Utvikle vekst og modenhet i sitt kristne liv, være til hjelp for andre gjennom tjenester og nådegaver, og gjennom sine liv tilbe og ære den levende Gud. Menighetens visjon og trosgrunnlag er presentert i menighetens strategiplan, som utarbeides av lederskapet og vedtas av menighetsmøtet.

§4 – Medlemskap

4.1 Medlemskriterier
Menigheten er åpen for mennesker som
• ved troen på den treenige Gud har tatt i mot frelsen i Kristus Jesus
• ønsker å leve etter Guds ord
• ønsker å dele fellesskap og ansvar sammen.
Personer over 15 år kan søke om medlemskap i menigheten.

Menigheten fører medlemsprotokoll, og innmelding som medlem skal skje skriftlig.
Barn av medlemmer regnes som medlemmer i menigheten. Etter fylte 15 år vil personen automatisk stå som medlem inntil han/hun selv melder seg ut.

4.2 Opphør av medlemskap
Den som ønsker å melde seg ut av menigheten, medregnet egne barn under 15 år, sender skriftlig melding om dette til menighetens lederskap.

§5 – Organisering og ledelse

5.1 Menighetsmøte
Menighetsmøtet er menighetens øverste organ. Det skal avholdes minst to ordinære menighetsmøter i året, i tillegg til menighetens årsmøte. Menighetsmøtet avholdes etter innkalling fra lederskapet.

5.1.1 Innkalling
Lederskapet innkaller til menighetsmøte, i den form de finner forsvarlig og hensiktsmessig, minimum ved oppslag i forsamlingslokalet – senest 4 uker før avholdelse av ordinære menighetsmøter. Det skal utarbeides saksliste til hvert møte som foreligger i skriftlig form og sakslisten gjøres kjent ved innkalling til møtet. Sakslisten skal alltid inneholde godkjenning av protokoll fra forrige møte og et eventuelt punkt. Møtets ordstyrer velges av menighetsmøtet.

5.1.2 Ekstraordinært menighetsmøte
Ekstraordinært menighetsmøte avholdes dersom menighetens lederskap vedtar det eller mer enn 10% av menighetens stemmeberettigede medlemmer krever det.
Ekstraordinært menighetsmøte innkalles med minst 2 ukers varsel.

5.1.3 Protokoll
Det skal føres protokoll fra menighetsmøtet. Vedtak fra forrige menighetsmøte leses opp og protokollen godkjennes. Protokollen underskrives av referent samt to medlemmer valgt på menighetsmøtet.

5.1.4 Stemmeregler
I økonomisk forpliktende saker, er medlemmer over 18 år stemmeberettiget på
menighetsmøte. I øvrige saker, er medlemmer over 16 år stemmeberettiget på menighetsmøtet. Hvis ikke annet er bestemt, avgjøres alle saker ved simpelt flertall. Avstemming kan foregå ved stemmetegn eller ved skriftlig avstemming. Ordstyrer avgjør hvordan avstemningen skal foregå. Dersom det kreves skriftlig avstemming på menighetsmøtet, skal dette gjennomføres. Det skal alltid avholdes skriftlig avstemning ved valg av personer, dersom det ikke er ubetenkelig at avstemmingen kan skje ved annet stemmetegn. Det er ikke anledning til forhåndsstemming eller stemming med fullmakter.

5.1.5 Saker til behandling
Menighetsmøtet velger hovedpastor, andre pastorer og medlemmer til lederskapet.
Videre skal menighetsmøtet godkjenne større investeringer, kjøp eller avhendelse av fast eiendom, låneopptak, budsjett og andre saker av vesentlig betydning for menigheten
Lederskapet gir aktuell informasjon (orienteringssaker) og utarbeider saksliste over andre saker som skal behandles på menighetsmøtet.

Det skal på alle sakslister være en eventuelt-post.

Forslag til saker til menighetsmøtet må på forhånd sendes skriftlig til lederskapet til
forberedelse/behandling, senest 2 uker før menighetsmøtet/årsmøtet. Viktige saker som kommer fram under posten Eventuelt behandles som egen sak på et senere menighetsmøte.

5.2 Årsmøte
Årsmøtet skal avholdes innen 15. mars hvert år. Regler for innkalling, gjennomføring og avstemning følger retningslinjene for menighetsmøte.

På årsmøtet skal alltid følgende saker behandles:
• Menighetens årsrapport
• Menighetens regnskap

5.3 Revisjon
Menighetens regnskap skal revideres av registrert revisor, som velges på årsmøte ved behov.

5.4 Valg
5.4.1 Valg av pastor
Ved valg av pastor innbys menighetens medlemmer til å gi skriftlig forslag på kandidat, som sendes menighetens lederskap.
Lederskapet vurderer kandidatene, kontakter den aktuelle og fremmer deretter en innstilling til valg i neste menighetsmøte.
Pastor velges ved skriftlig valg. Kandidaten er valgt dersom 2/3 av de avgitte stemmer gir sin tilslutning til valget.

5.4.2 Valg av lederskap
Alle menighetens medlemmer innbys til å gi skriftlig forslag på kandidater, som sendes menighetens lederskap. Lederskapet vurderer kandidatene, kontakter de aktuelle og fremmer deretter en innstilling til valg i neste menighetsmøte.
Det er kun medlemmer av menigheten som kan bli valgt inn i lederskapet.
Kandidaten(e) er valgt dersom 2/3 av de avgitte stemmer gir sin tilslutning til forslaget.

5.4.3 Valg
Valg av lederskap gjennomføres slik som beskrevet under § 5.4 Andre valgte personer til lederskapet enn pastorene har en funksjonstid på 4 år. Funksjonstiden kan fornyes hvert 4. år av menigheten.

5.4.4 Fratredelse fra lederskapet
Dersom et eller flere medlemmer av lederskapet ønsker å fratre sitt verv i den valgte perioden, må det med minimum 3 mnd. varsel gis skriftlig beskjed om dette til menighetens lederskap. Lederskapet må deretter informere menigheten om dette innen 4 uker etter mottatt varsel.

5.5.1 Valg til pastortjeneste, lederskap og ledende verv
I alle valg av personer til sentrale oppgaver i menigheten, skal det legges vinn på at
vedkommende har en livsførsel som preges av Bibelens etikk slik den kommer til uttrykk i 1.Tim 3, 1-7. Ved valg av personer til pastortjeneste og lederskap må vedkommende være troende døpt og stå for et baptistisk dåpssyn.

For valg av personer til Barne-og ungdomsarbeidet skal det innhentes vandelsattest.

5.5.2 Ekstraordinær fratredelse
Dersom medlem av lederskapet, pastor eller leder for en virkegren ikke har en livsførsel som er nevnt i pkt. 5.5.1, kan lederskapet fremme sak for menighetsmøtet som med 2/3 flertall løser pastor, medlem av lederskapet eller leder av en virkegren fra sitt verv.

5.6 Lederskapet
5.6.1 Lederskapet
Menigheten ledes av et lederskap som bør bestå av minimum 5 personer.

5.6.2 Åndelig lederskap
Lederskapet er menighetens åndelige lederskap, Ref. Ef 4,11-12 / 1. Pet. 5, 2 / 2. Kor. 3, 4-7 og Fil 1,9-11. Lederskapet skal i tro og tillit til Gud søke Hans vei og ledelse i tilsyn, undervisning og veivalg.

5.6.3 Praktisk lederskap
Lederskapet er menighetens styre og har ansvar for menighetens virksomhet, og kan forplikte menigheten i økonomiske og juridiske saker etter de vedtak og retningslinjer som er vedtatt av menigheten i menighetsmøtet.
Lederskapet har i samarbeid med menighetens økonomigruppe ansvar for utarbeidelse av budsjett. Dette presenteres og godkjennes på menighetsmøte før oppstart av nytt år. Lederskapet har personalansvar for menighetens ansatte og har fullmakt til å foreta ansettelser og oppsigelser.

Lederskapet organiserer seg selv med leder, sekretær og lignende, og fordeler aktuelle arbeidsoppgaver.
Menighetens pastorer er medlemmer av lederskapet.

5.6.4 Delegasjon
Lederskapet kan delegere deler av den daglige driften til personer som har kompetanse på ulike områder av virksomheten (for eks. regnskapsførsel m.m.).

5.6.5 Vedtak
Alle medlemmene av lederskapet har en stemme. Vedtak i lederskapet gjøres ved
flertallsvedtak. Lederskapet er beslutningsdyktige når 2/3 av lederskapet medlemmer er til stede. Ved viktige saker må hele lederrådet avgi stemme. Det skal føres skriftlig referat fra ledermøter.
Lederskapet skal påse at det ikke blir inhabilitet i saker hvor ett eller flere av rådets
medlemmer, eller personer som står dem nær, antas å ha egen interesse i saken. I slike saker skal det aktuelle medlem fratre saken.

5.6.6 Ledere, råd og utvalg
Lederskapet oppretter og avvikler utvalg og styringsgrupper til hjelp, avlastning og rådgivning etter behov. Disse kan etableres for kortere eller lengre periode, etter hva som er hensiktsmessig.
Lederskapet utpeker på vegne av menigheten delegater til DFEF’s Landsmøte, selskap, råd og utvalg som menigheten har representanter i/til.

5.6.7 Opplysningsplikt
Lederskapet plikter å holde menigheten løpende orientert om viktige tiltak saker og opplysninger som ikke er taushetsbelagte. Økonomisk oversikt skal fremlegges for menigheten minimum hvert halvår. Menighetsmøtet forelegges saker av vesentlig betydning for endelig avgjørelse.

5.6.8 Enhetsregister
Lederskapets medlemmer skal registreres i Enhetsregisteret i Brønnøysund. To av
medlemmene i Lederskapet har i fellesskap fullmakt til å tegne menigheten.

§6 – Vedtektsendring

Endring av disse vedtekter må vedtas med 2/3 flertall i to påfølgende menighetsmøter. Det skal minst være 6 uker mellom hvert menighetsmøte.
Forslag til vedtektsendring skal sendes til lederskapet senest 4 uker før menighetsmøtet.

§7 – Konfliktløsning

Dersom det oppstår en konflikt som menigheten ikke er i stand til å løse selv, skal saken forelegges til mekling for en instans utpekt av DFEF’s Misjons- og Hjemmeutvalg eller DFEF’s Omsorgsråd.
Dersom det oppstår splittelse og det fremstår to fraksjoner som hver hevder å representere DFEF Norge, søkes en slik uenighet først avgjort innad i menighetens organer. Hvis det ikke oppnås en løsning på en slik uenighet innen 6 mnd. kan hver av grupperingene bringe uenigheten inn for DFEF’s Misjons- og Hjemmeutvalg, som avgjør en slik uenighet med bindende virkning, etter en forutgående prosess hvor begge parter fremlegger sitt syn i møte med Misjons- og Hjemmeutvalget.

§8 – Oppløsning

Beslutning om oppløsning av menigheten eller beslutning om sammenslåing med annen menighet, må behandles av 2 menighetsmøter med minst 6 måneders mellomrom. I begge møtene kreves det et oppmøte på 50 % av menighetens stemmeberettigede medlemmer, samt 4/5 flertall av fremmøtte stemmeberettigede. Ved eventuell oppløsning skal eiendeler og gjenstående kapital disponeres av DFEF’s stiftelse.

Kristiansand, 28.04. 2021

Vedtatt på menighetsmøte 28.04. 2021